Technologie
Technologie
Financujeme informační technologie od běžných počítačů po velká hardwarová i softwarová řešení. Poskytujeme kompletní škálu financování prostřednictvím finančního, operativního i zpětného leasingu, úvěrů nebo faktoringu. I díky tomu jsme vždy schopni najít nejjednodušší a nejvýhodnější řešení. Součástí financování je možnost pojištění financovaných předmětů renomovaným pojišťovacím ústavem.


Finanční produkty

Finanční leasing Pronájem předmětu uzavíraný na dobu určitou, obvykle od 36 do 60 měsíců. Předmět leasingu je po dobu pronájmu ve vlastnictví leasingové společnosti a klient má výhradní právo na jeho užívání za předem dohodnutou výši nájemného. Při ukončení leasingové smlouvy má klient právo předmět odkoupit za předem definovanou cenu.

Operativní leasing Nájemní vztah, který se uzavírá na kratší dobu, obvykle od 6 do 48 měsíců. Po ukončení doby pronájmu zůstává předmět ve vlastnictví leasingové společnosti, což umožňuje započítat do leasingových splátek pouze rozdíl mezi pořizovací a zůstatkovou hodnotou předmětu. Klient tak zaplatí pouze reálně amortizovanou část pořizovací ceny předmětu.

Zpětný leasing Umožňuje profinancování již pořízených předmětů, které klient zpětně prodá leasingové společnosti a následně si pronajme na základě leasingové smlouvy formou finančního nebo operativního leasingu. Získané finance z prodeje předmětu může klient volně použít v rámci své podnikatelské činnosti.

Podnikatelský úvěr Jedná se o poskytnutí peněžních prostředků pro účelové financování jednotlivých předmětů nebo investičních projektů. U tohoto druhu financování je předmět ve vlastnictví klienta a leasingová společnost jej obvykle zajišťuje formou zajišťovacího převodu vlastnického práva. Úvěr je řešením i pro financování předmětů a projektů spojených s poskytováním dotací nebo pro financování SW licencí v rámci IT projektů.

Odkup pohledávek Podstatou je odkup pohledávek nebo splátkových kalendářů vzniklých dodávkami odběratelům klienta s krátkodobou nebo střednědobou splatností.

Spotřebitelský úvěr k financování zdravotní péče Úvěr bez poplatků a sankcí za předčasné splacení pro klienty fyzické osoby nepodnikatele poskytovaný na lékařské zákroky v oboru stomatologie, oftalmologie, dermatologie a plastické chirurgie. Standardní doba splácení úvěru je 24 až 48 měsíců, výše úvěru 40 000 až 150 000 Kč.

Produktové informace ke spotřebitelskému úvěru →

Pojištění financovaných předmětů Součástí nabídky financování je zprostředkování pojištění financovaných předmětů. Pojištění je nabízeno ve variantě ALL RISK, tzn. pojištěna jsou všechna běžná rizika.

Dokumenty ke stažení

Spotřebitelský úvěr na zdravotní péči

Druh spotřebitelského úvěru: Spotřebitelský úvěr poskytovaný pouze v domácí měně (CZK), jehož účel je určen výhradně na úhradu úkonů zdravotní péče.

Doba trvání spotřebitelského úvěru: Úvěr je sjednáván na dobu určitou, a to na 24 až 48 měsíců.

Typ úrokové sazby: Úroková sazba je stanovena jako pevná roční úroková sazba, která je platná po celou dobu trvání úvěrového vztahu.

Reprezentativní příklad poskytnutého úvěru:

Celková částka úvěru
70 000 Kč
Doba trvání úvěru
48 (měsíců)
Úroková sazba
10,90 % p. a.
Četnost plateb
měsíčně
Výše pravidelné platby
1 806 Kč
Poplatek za sjednání úvěru
0 Kč
RPSN
11,74 %
Celková částka splatná klientem
86 688 Kč
Datum kalkulace úvěru
30. 9. 2020

Náklady úvěru nezahrnuté do celkových nákladů úvěru: J&T Leasingová společnost, a. s., nepožaduje od klientů úhradu jakýchkoli dodatečných nákladů nad rámec nákladů poskytnutého úvěru.

Splátky a způsob rozdělení splátek: Úvěr je splácen v neměnných a pravidelných měsíčních splátkách, dle stanoveného harmonogramu splátek. Úroky jsou spláceny společně se splátkou jistiny. Úhradou všech splátek stanovených v harmonogramu splátek dochází ke splacení celkové výše spotřebitelského úvěru.

Podklady nezbytné k posouzení úvěruschopnosti: J&T Leasingová společnost, a. s., před poskytnutím úvěru vyžaduje od klientů vyplnit elektronickou Žádost o úvěr. V žádosti jsou uvedeny informace týkající se osobních a identifikačních údajů klienta (ověřitelných z dokladu totožnosti), kontaktní údaje (adresa, telefon, e-mail) a údaje o životní a rodinné situaci (typ domácnosti, počet členů domácnosti, typ bydlení, zdroj a výše příjmů, výše měsíčních splátek a výdajů). Údaje o životní a rodinné situaci jsou následně přeneseny mezi přílohy návrhu úvěrové smlouvy. Výši pravidelného příjmu klient dokládá na samostatném zaměstnavatelem stvrzeném formuláři Potvrzení o příjmu. Pokud klient nepředloží výše požadované informace, J&T Leasingová společnost, a.s. nebude schopna posoudit úvěruschopnost klienta a úvěr klientovi neposkytne.

Požadované zajištění úvěru: J&T Leasingová společnost, a. s., nevyžaduje zajištění poskytnutého úvěru movitou či nemovitou věcí nebo jinou formu zajištění.

Doplňkové služby: Uzavření smlouvy o doplňkových službách, pokud jsou J&T Leasingovou společností, a. s., poskytovány, není podmínkou pro získání spotřebitelského úvěru.

Předčasné splacení spotřebitelského úvěru: Klient je oprávněn kdykoliv po čerpání úvěru předčasně splatit celý úvěr nebo jakoukoliv jeho část. K oznámení tohoto požadavku klientem poskytovateli je určen formulář Vzor oznámení o předčasném splacení (k dispozici v dokumentech ke stažení).

Důsledky nedodržení smluvních závazků: Pokud je klient v prodlení s úhradou jakékoli splátky úvěru, zavazuje se klient zaplatit J&T Leasingové společnosti, a. s., (dále jen JTLS) úrok z prodlení v souladu se zákonem č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru. V případě, že klient je v prodlení s úhradou splátky úvěru po dobu delší 14 kalendářních dní, JTLS vyzve klienta k uhrazení splátky úvěru a poskytne mu k tomu lhůtu 30 dnů. V případě marného uplynutí uvedené lhůty je JTLS oprávněna úvěr okamžitě zesplatnit. J&T Leasingová společnost, a. s., posuzuje případně zesplatnění individuálně, a to na základě dostupnosti možné dohody s klientem.

Proces poskytnutí spotřebitelského úvěru: J&T Leasingová společnost, a. s., před poskytnutím úvěru důkladně vyhodnocuje situaci každého potenciálního klienta. Do žádosti o úvěr klient uvádí informace o své životní, rodinné a finanční situaci, kterou následně dokládá na zaměstnavatelem ověřeném potvrzení o příjmu (k dispozici v dokumentech ke stažení). Výpočtový model J&T Leasingová společnost, a. s., který posuzuje klientem poskytnuté údaje, zahrnuje do svého vyhodnocení (posouzení úvěruschopnosti) také informace z insolvenčního rejstříku, Centrální evidence exekucí, databáze neplatných dokladů MV ČR a databáze zájmového sdružení právnických osob SOLUS (k ověření platební morálky a historii). Výsledek výpočtového modelu je klientovi vždy poskytnut. Kladné vyhodnocení žádosti klienta je dodatečně potvrzeno klientovi e-mailem, a to s uvedením dalších instrukcí k uzavření požadované smlouvy.

Dokumenty ke stažení

O společnosti
Zaměřujeme se na financování informačních technologií a lékařské péče. Financujeme běžné počítače i kompletní hardwarová a softwarová řešení. Klinikám i lékařům poskytujeme finance na vybavení ordinací, pacientům na nákladnější zdravotní péči. Součástí poskytovaných služeb je i pojištění.

Zakládáme si na rychlém a srozumitelném sjednání úvěru, finančního nebo operativního leasingu. Máme silné zázemí, jsme dceřinou společností J&T Banky a součástí finanční skupiny J&T Finance Group SE.

Dokumenty ke stažení


Více o společnosti

J&T Leasingová společnost, a. s. Založena 7. ledna 2014.
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14450.
IČO: 284 27 980; DIČ: CZ 284 27 980
Statutární orgán: Ing. Vlastimil Nešetřil, Ph.D.

Předmět podnikání: Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru.

J&T Leasingová společnost, a. s., jakožto poskytovatel spotřebitelského úvěru, využívá ke zprostředkování úvěrů pouze svých zaměstnanců, nikoliv vázaných zástupců.

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona (obory činnosti: zprostředkování obchodu a služeb, pronájem a půjčování věcí movitých a služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy).

Zprostředkování pojištění: J&T Leasingová společnost, a. s., jakožto pojišťovací agent, využívá ke zprostředkování pojištění, pouze svých zaměstnanců, nikoliv podřízených pojišťovacích zprostředkovatelů.

Údaje o registru ověřující oprávnění JTLS k činnosti poskytovatele spotřebitelských úvěrů: Společnost J&T Leasingová společnost, a. s., je oprávněna poskytovat spotřebitelské úvěry na základě licence poskytovatele spotřebitelského úvěru. Oprávnění společnosti vykonávat činnost poskytovatele spotřebitelského úvěru je možno ověřit na webových stránkách České národní banky.

Sídlo společnosti: Sokolovská 700/113a, PSČ 180 00, Praha 8 – Karlín

Informace o orgánu dohledu: Dozor nad dodržováním povinností stanovených zákonem o spotřebitelském úvěru vykonává nad společností Česká národní banka.

Poskytování rady: J&T Leasingová společnost, a. s., není poskytovatelem nebo zprostředkovatelem rady ve smyslu § 85 odst. 1, zák. 257/2016 Sb.

Informace ve smyslu ust. § 21 zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí: J&T Leasingová společnost, a. s., je evidována jako pojišťovací agent, reg. číslo 233851PA v registru pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí vedeném Českou národní bankou. Zápis v registru lze ověřit dle seznamů zveřejňovaných Českou národní bankou, ve Finančním zpravodaji nebo na adrese www.cnb.cz.

Na žádost klienta podá J&T Leasingová společnost, a. s., informaci o tom, pro které činnosti je činná.

J&T Leasingová společnost, a. s., vykonává činnost způsobem, při kterém není povinna provádět analýzu produktů.

Na žádost klienta podá J&T Leasingová společnost, a. s., klientovi informaci o způsobu svého odměňování.

J&T Leasingová společnost, a. s., prohlašuje, že nemá jakýkoliv přímý či nepřímý podíl na hlasovacích právech a kapitálu žádné pojišťovny, převyšující 10 %.

Žádná pojišťovna ani osoba ovládající pojišťovnu nemá přímý ani nepřímý podíl na hlasovacích právech a kapitálu pojišťovacího zprostředkovatele, který by převyšoval 10 %.

Mechanismus vyřizování stížností: Klienti a ostatní dotčené osoby jsou oprávněni obracet se se svými stížnostmi na níže uvedené instituce:

J&T Leasingovou společnost, a. s., v souladu s Reklamačním řádem;

finančního arbitra, se sídlem Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1, www.finarbitr.cz , který je oprávněn k mimosoudnímu řešení sporů v oblasti finančních služeb;

Českou národní banku, tel.: 224 411 111, web: www.cnb.cz;

příslušnou pojišťovnu v případě pojištění;

Českou obchodní inspekci v případě neživotního pojištění;

a/nebo jsou oprávněni podat na společnost žalobu u příslušného soudu.

J&T Leasingová společnost, a. s.

Sokolovská 700/113a
180 00 Praha 8
Česká republika
info@jtleasing.cz

IČ: 28427980
DIČ: CZ28427980

Obchodní kontakty:

obchod@jtleasing.cz

Informační technologie      +420 606 048 774, vojtek@jtleasing.cz
Zdravotní technika      +420 602 475 027, kovarikova@jtleasing.cz
Spotřebitelské úvěry (zdrav. péče)      +420 722 938 099, hodanova@jtleasing.cz
Spotřebitelské úvěry      +420 602 738 936, nesetril@jtleasing.cz
Pojištění      +420 730 595 697, malec@jtleasing.cz


Odklad splátek – COVID-19